Rada města Brna souhlasila s podáním žádosti o grant na projekt „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Centrum dialogu bude sloužit jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu 19.–21. století.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Nyní požádá Muzeum města Brna o grant z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021. „Pokud Muzeum města Brna získá dotaci, rekonstrukce by měla začít letos na podzim. S ukončením prací pak počítáme nejpozději do konce dubna 2024,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Realizací vznikne kulturní institucionální zařízení pro výstavní, vzdělávací, badatelskou, volnočasovou a komunitní činnost. Centrem vily bude multifunkční místnost pro kulturně-společenské aktivity pro nejširší veřejnost. Nebude samozřejmě chybět stálá expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda. Do objektu se také přemístí Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a své místo tu rovněž najde infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování brněnské architektury.

Součástí objektu bude také umělecká kavárna a otevřená zahrada pro rekreační a uměleckou činnost. „Celoroční provoz kavárny bude mít na celkovou ekonomiku pozitivní dopad. Objekt Arnoldovy vily se tak stane živým místem a mimo jiné vytvoří přirozený pěší průchod z Lužánek do Černých Polí. V letních měsících lze využít terasovitou zahradu, kde bude možné trávit volný čas, případně pořádat venkovní koncerty a další speciální programy. V zimě se provoz soustředí do interiéru. Součástí budovy i zahrady budou prostory pro pořádání workshopů a sympozií, společné kreativní dílny a co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a produkci workshopů,” nastínil Petr Hladík.

„Po úspěšné památkové obnově vily Löw-Beer a zejména vily Tugendhat (jediné brněnské památky zapsané od roku 2001 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO) přibude v jejich bezprostředním sousedství díky rekonstrukci a záchraně Arnoldovy vily další objekt, který významně přispěje ke kultivaci prostoru, v němž se nacházela nejstarší brněnská vilová kolonie nad Lužánkami. Arnoldova vila bude zároveň po své rekonstrukci ukázkovým příkladem vysoké úrovně stavební kultury Brna 19.–20. století. Její nové využití bude svým zaměřením příslibem výrazného oživení lokality mezi Lužánkami a Černými Poli a předpokladem zvýšeného zájmu brněnské i mimobrněnské veřejnosti,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Revitalizace budovy předpokládá památkovou obnovu exteriérových částí a rekonstrukci interiéru za účelem proměny její dosavadní funkce při zachování autentických prvků.

Předpokládané náklady: 117 406 831 Kč včetně DPH
Předpokládaná dotace:    38 500 000 Kč včetně DPH
Z rozpočtu města Brna:    78 906 831 Kč včetně DPH

Tisková zpráva