Soukromý investor, společnost KLIMINVEST CZ, a. s., požádal město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Rezidenční park Štefánikova, soubor staveb I (etapa A + B).  

Předložená dokumentace řeší umístění novostaveb bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou a Štefánikovou, po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. Každá etapa je navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Celkem se v etapách A a B jedná o 13 bytových domů s cca 530 bytovými jednotkami, 17 obchodních jednotek, mateřskou školu a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

Etapa A zahrnuje výstavbu 5 bytových domů s cca 220 bytovými jednotkami. Etapa B obsahuje 8 bytových domů. Vzniknout by zde mělo přibližně 310 bytů. Oba plánované vnitrobloky jsou navrženy pro relaxaci, budou osázeny zelení, pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech a zpevněných ploch do nádrží. Část vody bude využívána pro závlahu.

„Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu. Řešené území bude dopravně napojeno nově budovanými sjezdy na přilehlé místní komunikace. Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky. Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a řeší kapacity v mateřských školách. Je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Vyjádření města Brna ke zmiňovanému projektu obsahuje několik požadavků. „Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě splnění požadavků nemá město Brno ke společnému řízení na uvedenou stavbu další připomínky.

Tisková zpráva / Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s.