Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden zrušil prvostupňové rozhodnutí jím vedeného úřadu, které se týkalo možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra, a vrátil ho k novému projednání. Stalo se tak na základě rozkladu podaného zadavateli – městem Brnem a Brněnskými komunikacemi. Brno v dané zakázce nadále pokračuje. Dnes uplynula lhůta pro podání nabídek, přihlásili se čtyři uchazeči.

Co z rozhodnutí předsedy ÚOHS pro nové řízení v I. stupni mj. vyplývá:

1. ÚOHS musí prověřit, jestli sporná podmínka technické kvalifikace vůbec zasahuje (nikoliv zanedbatelně) relevantní trh. Pokud by totiž existovala celá řada referenčních zakázek, které podmínky splňují, není na místě mluvit o omezení soutěže.

2. Pokud ÚOHS dospěje k závěru, že na trhu není dostatek takových referencí, musí zhodnotit předmět veřejné zakázky z hlediska jeho specifičnosti a posoudit, jestli jsou požadavky zadavatelů na technickou kvalifikaci splnitelné a jestli (případně v jaké míře) omezují hospodářskou soutěž.

Další procesní postup a předpokládané termíny:

1. ÚOHS v I. stupni začne případ nově posuzovat v intencích toho, k čemu jej zavázal předseda. Na vydání rozhodnutí má opět až 60 dnů (rozhodnutí lze tedy očekávat cca do poloviny července 2024). Před vydáním prvostupňového rozhodnutí budou mít zadavatelé veřejné zakázky i stěžovatel opět možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

2. Ať již bude vydáno rozhodnutí ve prospěch, či v neprospěch zadavatelů, bude mít neúspěšná strana 15denní lhůtu pro podání rozkladu, tedy přibližně do konce července 2024.

3. Po případném podání rozkladu pak bude věc předána předsedovi ÚOHS. K rozhodnutí o rozkladu by pak mohlo dojít do konce září 2024.

Co to znamená pro stavbu JKC

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke konečnému rozhodnutí předsedy ÚOHS o zakázce, celé správní řízení proběhne fakticky znovu a projekt výstavby JKC se tak posunuje v čase. Nicméně stávající veřejná zakázka může i nadále běžet a město může alespoň zatím dělat všechny potřebné kroky směřující k výběru dodavatele, byť samotnou smlouvu uzavřít nemůže.


Dnes uplynula lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Janáčkova kulturního centra. V této lhůtě byly doručeny celkem 4 nabídky. Ceny se pohybují v blízkosti předpokládané hodnoty zakázky. Nyní bude probíhat kontrola rozpočtů a technických a právních částí nabídek, poté bude možné uspořádat jednání hodnoticí komise.

Zdroj: Co bude, Brno?