Najít takové řešení, které by umožnilo rozehrát patovou situaci kolem výstavby Janáčkova kulturního centra (JKC), se snaží vedení města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou. Na základě výsledku dosavadních jednání dochází nyní k dopracování projektu JKC ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení tak, aby odpovídal původnímu architektonickému návrhu s platným územním rozhodnutím a splňoval požadavky na moderní koncertní sál se špičkovou akustikou.

Nutné kroky směřující k realizaci druhé etapy výstavby JKC zatím znesnadňuje uplatněná žaloba a probíhající soudní spor s autory platné dokumentace k územnímu rozhodnutí (architekti Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba ze společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o.). Ti zažalovali město Brno tehdy ještě v čele s primátorem Petrem Vokřálem za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. „Prozatím byli úspěšní ve svém návrhu na vydání předběžného rozhodnutí, o žalobě jako takové dosud rozhodnuto nebylo. Ze strany předchozího vedení města však nebyly nároky výše zmíněných autorů jakkoli zohledněny a samotné uplatnění žaloby bylo bagatelizováno,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková dosavadní průběh událostí kolem JKC. „Tuto skutečnost jsme opakovaně kritizovali. Zejména jsme upozorňovali na to, že v případě nesouladu projektu s územním rozhodnutím dojde k neúměrnému časovému prodloužení realizace stavby,“ upřesnila Markéta Vaňková. Vybudování koncertního sálu v letech 2018–2022 patří přitom mezi strategické projekty vedení města.

Protože je zřejmé, že bez zpětvzetí předmětné žaloby není reálné v dohledné době pokračovat ve výstavbě JKC, zahájila primátorka Markéta Vaňková v zájmu nalezení smírného řešení jednání s autory ze společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o. Společně s projektantem bylo dohodnuto, že autorům bude v souladu s licenční smlouvou předložen k revizi rozpracovaný návrh dokumentace pro stavební povolení. V souladu s touto dohodou se již autoři s dopracovaným návrhem dokumentace v hrubých rysech seznámili. V následujících dnech bude probíhat intenzivní spolupráce mezi autory a projektantem s tím cílem, aby výsledná dokumentace pro stavební povolení odpovídala původnímu a stále platnému architektonickému návrhu s platným územním rozhodnutím a zároveň splňovala všechny parametry koncertního sálu včetně akustiky světové úrovně.

„I my máme zájem na tom, aby v co možná nejkratší době v Brně Janáčkovo kulturní centrum vzniklo. V případě dodržení postupu dohodnutého s primátorkou Markétou Vaňkovou jsme proto připraveni vzít zpět uplatněnou žalobu a uzavřít dohodu o narovnání,“ ujistil Pavel Joba, jeden z autorů architektonického řešení JKC a jednatel společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o..

Vývoj projektu JKC:

• Vybudování špičkového koncertního sálu jako zázemí pro Filharmonii Brno je dlouhodobou prioritou města Brna. Poprvé byla výstavba nového koncertního sálu, tzv. Janáčkova kulturního centra, zakotvena v programovém prohlášení Rady města Brna v čele s primátorem Petrem Duchoněm v období 1998–2002.

• V roce 2002 byla na tuto veřejnou zakázku vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž s 80 účastníky, kterou po čtyřech kolech, v procesu trvajícím téměř 2 roky, vyhrál v roce 2004 jednomyslným rozhodnutím mezinárodní poroty návrh Atelieru M1 architekti, s. r. o., autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby.

• V období 2010–2014 probíhalo územní řízení pro předmětnou stavbu, které vyústilo ve vydání územního rozhodnutí, jež nabylo právní moci v roce 2013. Toto územní rozhodnutí je stále platné a je závazným podkladem pro dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby.

• Dokumentaci pro územní rozhodnutí 1. a 2. etapy JKC zpracovala společnost Atelier M1 architekti, s. r. o., zastoupená architektem a jednatelem Pavlem Jobou. Tato společnost zpracovala také projekt ke stavebnímu povolení 1. etapy JKC a prováděcí projektovou dokumentaci 1. etapy JKC. Na základě předmětného územního rozhodnutí a stavebního povolení 1. etapy byla v letech 2015–2017 zrealizována první etapa výstavby, spočívající ve stavbě třípodlažních podzemních garáží, technické infrastruktury a v konstrukční a statické přípravě pro 2. etapu výstavby.

• Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s koncertním sálem, byla v minulém volebním období vypsána obchodní soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Tuto zakázku v řízení, v němž byla podána pouze jedna platná nabídka, získalo sdružení Studio Konior, Nagata Accoustic, Architekti Hrůša a spol. Ateliér Brno, s. r. o.

• Tento tým projektantů představil v září 2018 novou podobu koncertního sálu, která však byla zcela odlišná od původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o., a navíc neodpovídala parametrům vydaného územního rozhodnutí ani pozemkům ve vlastnictví města.

• Z výše uvedeného důvodu původní projektanti, tedy Atelier M1 architekti, s. r. o., zažalovali město za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy.

Další zpráva k tomuto tématu: Co se děje v Brně?

Foto: FB Sál pro Brno