Společnost PK OSSENDORF požádala v zastoupení Dopravního podniku města Brna (jakožto investora stavby) o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Vozovna Pisárky, etapa III. – vratná tramvajová smyčka související stavby komunikací, ploch a zařízeni sloužících k obsluze budoucí multifunkční haly.

„Předložený záměr řeší zkapacitnění tramvajové smyčky, která bude vybudovaná v rámci přestavby pisárecké vozovny. Projekt zahrnuje přidání výjezdní koleje ze smyčky směrem na Mendlovo náměstí a další nástupní a výstupní hrany v opačném směru. Navrhovaná stavba zajistí hlavní přístup pěších k plánované multifunkční hale, a to z přestupního uzlu tramvajové, trolejbusové a autobusové zastávky Lipová. Zároveň bude zabezpečen i přístup k plánované stanici Lipová, která bude součástí stavby lanové dráhy Pisárky–Kampus,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Předložený projekt zahrnuje vybudování přístupových komunikací pro pěší, opěrných a zárubních zdí, schodiště, veřejného osvětlení, optických sítí, odvodnění s využitím moderních metod řešení (tzv. modrozelená infrastruktura). Dále se počítá s vegetačními úpravami a nezbytným přeložení sítí včetně úpravy komunikací a ploch brněnského výstaviště. Zahrnuty jsou i drážní objekty, jako je například výstavba tramvajového mostu s tramvajovou tratí směr centrum a trolejového vedení na nové mostní konstrukci.

„Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn na stavební návrhové plochy pro dopravu (D), stavební stabilizované plochy pro hromadnou osobní dopravu (DH). Dopravní terminál bude vstupní branou k nové multifunkční hale, z tramvaje zpřístupní přímo vstup na frekventované koupaliště Riviéra a skrze lanovku se veřejnost a studenti dostanou snadno do kampusu v Bohunicích a na koleje Vinařská. Díky tomu se zvýší dostupnost celé lokality,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

S předloženou projektovou dokumentací pro společné řízení radní souhlasili.

Tisková zpráva