Lokalita Kamenný vrch II, nad ulicí Petra Křivky, nacházející se v městské části Nový Lískovec, je jednou ze základních rozvojových lokalit bydlení města Brna. Bytová výstavba v této oblasti je zařazena mezi strategické projekty města. Radní dnes schválili aktualizovaný záměr výstavby, ve kterém zohlednili připomínky občanů i městské části.

„Oproti původnímu záměru se změnil zejména postup výstavby. Ve východní části lokality měla proběhnout ve třech etapách, ale nyní jsme je sloučili do jedné. Ta by měla trvat maximálně 4 roky. Západní část lokality zůstává jako rezerva pro bytovou výstavbu s časovým odstupem cca 10 let a od východní je oddělena plánovaným parkem. Vnímáme obavu občanů z dlouhodobé stavební činnosti a chceme maximálně zmírnit dopad na kvalitu bydlení v okolní zástavbě,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Další změnu představuje skladba bytů, do níž jsou nově zařazeny byty družstevní. Nepočítá se naopak s výstavbou bytů sociálních.

Plánovanou výstavbu lze realizovat z větší části v souladu se současným Územním plánem města Brna (ÚP). V objemové studii se počítá s tím, že do konce roku 2020 dojde ke změně ÚP v rámci „souboru 43+“ podle Urbanistické studie Kamenný vrch II z r. 2009. Bytové domy lze s jistým prostorovým omezením stavět i bez změny ÚP. Pouze výstavbu cca 25 rodinných domů v horní části svahu, tj. při severní hranici lokality (předpokládá se developerskou výstavbou), by bylo možno realizovat až po schválení již připravované změny ÚP.

Aktualizovaný záměr a objemová studie budou v následujících týdnech představeny městské části, její podněty budou poté vyhodnoceny a zapracovány do projektu. Předpokládá se, že do konce roku bude vybrán zhotovitel projektové dokumentace, která bude zpracována v příštích dvou letech. Mezi lety 2022 a 2024 je pak v plánu samotná výstavba.

Podmínkou pro výstavbu je zkapacitnění dešťové kanalizace. Záměr na tuto samostatnou investiční akci s náklady převyšujícími 30 milionů Kč schválili radní v květnu 2018.

Foto: MMB