Plánovanou výstavbu souboru budov Nové Vinohrady propojí se sousední Líšní bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty přes frekventovanou čtyřproudovou komunikaci na Jedovnické. Rada města souhlasila se zpracováním investičního záměru. 

Příprava lávky přes frekventovanou Jedovnickou reaguje na plánovanou výstavbu administrativně-obchodního a obytného souboru Nové Vinohrady. Vzhledem k poloze na hranici s Líšní lze předpokládat, že obyvatelé budou často čerpat veřejné i soukromé služby v této městské části. „Cílem je zajistit jejich bezpečný pohyb. S investorem Nových Vinohrad je uzavřena smlouva o spolupráci. Společnost Jedovnická, s.r.o., se v ní zavázala, že vybuduje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zelených ploch a předá ji do vlastnictví Brna. Poskytne také 9 759 200 korun na výstavbu bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty, která má nahradit stávající přechod. Plánujeme, že bude přibližně 50 metrů dlouhá a 4 metry široká, výška průjezdního prostoru bude minimálně 4,8 metru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Přesné technické řešení bude navrženo až v dalších stupních dokumentace. Požadujeme, aby při návrhu byly respektovány stávající stromy a aby byla prověřena možnost využití prvků takzvané modrozelené infrastruktury. Orientační cena investice je zatím stanovena na 24 621 000 korun včetně DPH s tím, že přesnější částka bude známa po zpracování dnes zadaného investičního záměru. Vyvolanou investicí bude vybudování sloupů veřejného osvětlení umístěného na lávce včetně případných přeložek inženýrských sítí,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Navrhovaný záměr je součástí stavebních ploch vymezených v územním plánu města Brna. Je v plochách pro dopravu, ve kterých je umístění lávek pro pěší a cyklisty dle obecných regulativů přípustné. Znamená to tedy, že z pohledu územního plánu nehrozí jakékoliv zdržení, a město tak bude moci poměrně rychle vybudovat další část městské cyklistické infrastruktury, navíc v lokalitě, která je cyklisty hojně využívána i pro blízkost rekreační lokality,“ doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Možným zdrojem financování investiční akce je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), konkrétně opatření financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Výzva k předkládání žádostí pro rok 2023 by měla být vyhlášena na podzim 2022. Také nový Integrovaný regionální operační program II pro programové období 2021–2027 v rámci podpory udržitelné multimodální městské mobility umožní výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Programový dokument IROP II však dosud nebyl schválen, a tudíž nejsou zatím známé konkrétní podmínky pro čerpání finanční podpory.

Tisková zpráva