O memorandu mezi městem a TJ Sokol Husovice bude rozhodovat zastupitelstvo. Odsouhlasit podobu dohody, která umožní hladký průběh budování Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova, doporučila zastupitelům Rada města Brna. Dohoda umožní městu získat důležité pozemky pro výstavbu, TJ Sokol by na jejím základě mohl naopak získat dotaci na sportovní halu a na rekonstrukci sportoviště.

„Stavbou VMO a rampou Nová Dukelská budou trvale dotčeny pozemky, které jsou ve výlučném vlastnictví TJ Sokol. Účelem memoranda je tak zejména vymezení očekávání obou stran a základních principů majetkoprávního vypořádání. Chceme najít shodu mezi zájmy města, které v tomto případě představují budování velkého městského okruhu a rampy Nová Dukelská, a zájmy TJ Sokol, který usiluje o vybudování nové haly a rozvoj svých sportovišť, jenž by mohl být ztrátou pozemků negativně ovlivněn,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Memorandum se opírá o několik základních pilířů: vzájemnou směnu pozemků, poskytnutí finanční dotace na novou sportovní halu a na rekonstrukci tenisových kurtů na Cacovickém ostrově a také na zajištění náhradního sportoviště pro oddíl kuželkářů TJ Sokol. „Město se na základě předchozího požadavku TJ Sokol memorandem zavazuje k poskytnutí dotace na výstavbu nové sportovní haly. Ta bude umístěna na části pozemků, které TJ Sokol získá od města. Na základě studie jsou náklady odhadovány na 120 milionů korun, přičemž město by podle předpokladů mohlo poskytnout 30 milionů korun. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města bychom mohli uzavřít ještě v letošním roce. Vedení města má zájem o zachování sportoviště v Husovicích, proto považujeme za důležité umožnit i díky dotaci výstavbu nové haly. Zároveň se memorandem zavazujeme přispět na rekonstrukci povrchu tenisových kurtů nacházejících se ve sportovním areálu spolku Rugby Club Dragon Brno. Zrekonstruované sportoviště bude sloužit jako dočasná náhrada za kurty TJ Sokol, které budou dotčeny stavbou VMO a stavbou rampy Nová Dukelská. Výše dotace se předpokládá v maximální výši 600 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město se dále zavazuje k poskytnutí příspěvku z rozpočtu na dočasné zajištění provozu pro oddíl kuželkářů TJ Sokol. Provoz kuželkárny v areálu tělocvičné jednoty bude totiž omezen stavbou rampy Nová Dukelská. Předpokládané roční náklady náhradního sportoviště jsou 230 tisíc korun.

„Druhá strana zase podpisem memoranda udělí souhlas se stavbou rampy Nová Dukelská na některých svých pozemcích a zavazuje se udělat s městem příslušné kroky vedoucí k převodu vlastnického práva k částem dvou pozemků, které jsou klíčové pro stavbu, a to formou směnné smlouvy. Případný rozdíl v cenách obvyklých bude řešen doplatkem. Podobné majetkoprávní úkony se mnohdy táhnou dlouho a brzdí řadu projektů. Memorandum je cesta, jak uzavřít dohodu, která bude přijatelná pro obě strany, a celé jednání tak urychlit tak, aby lidé mohli co nejdříve využívat velkého městského okruhu. Ten v Brně dlouhodobě chybí,“ přiblížil radní pro oblast investic David Grund.

Tisková zpráva