Brněnští radní vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž cílem bude vypracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru. Ta prověří možnosti městské kolejové dopravy navazující na nový železniční uzel.

„Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení, zda je nová kolejová doprava realizovatelná, případně v jaké podobě. Ve hře jsou varianty tramvajové dopravy, příměstského vlaku a metra. Zajímat nás bude samozřejmě finanční náročnost těchto tří možností. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na existující zástavbu,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje města Filip Chvátal.

Pro rozvoj Brna bude jeden z hlavních ukazatelů to, jak se sníží zatížení hlavních tramvajových tratí. „Studie také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí či dopravní chování ve městě a zohlední také množství lidí, kteří by novou možnost dojíždění využili. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a jeho potenciální vliv na zlepšení dopravní obslužnosti,“ dodal Filip Chvátal.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 milionů Kč (ceny zahrnují DPH).

Za další 2,5 milionu Kč bude vypracován mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti, který se zaměří na dopravní napojení a obslužnost těchto lokalit. Výsledky průzkumu budou využitelné i pro další dopravně inženýrské projekty města. Dodavatel se bude soutěžit.

Samostatný dopravní model vypracuje městská společnost Brněnské komunikace, a to za částku 2 miliony Kč. Podklady pro tuto část zajistí Kancelář architekta města Brna. Po vyhotovení bude model předán zpracovateli technické části studie proveditelnosti.

Město Brno na zmíněné studie získalo na začátku června dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
a to ve výši 16,5 milionu Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu SFDI schválil 20 % požadované částky (3,3 milionu Kč). O zbytek může město požádat příští rok.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Tisková zpráva