Soukromý investor, jímž je společnost NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o., má za cíl revitalizovat a proměnit bývalý tovární areál u řeky Svitavy. Nyní investor požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Nová Zbrojovka – Blok D, objekt D2 + D3. 

Předložená dokumentace řeší umístění nové administrativní budovy na pozemcích při ulici Lazaretní. Novostavba bude rozdělena do dvou objektů – D2 (dvě podzemní podlaží a 5 nadzemních) a D3 (dvě podzemní podlaží a osm nadzemních). Budovy budou propojeny ve 3. a 4. podlaží krčkem. V meziprostoru bude průchozí vnitroblok, který bude osázen zelení a bude určen k odpočinku. 

Dopravní napojení je navrženo na plánovanou ulici Na Berance, která bude navazovat na Lazaretní. Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže. Celkově by mělo být vybudováno 1850 m² obchodních ploch, 8970 m² kancelářských ploch a 179 parkovacích stání. 

„Jsem velice rád, že se postupně daří realizovat první nové budovy v areálu Zbrojovky, a to v blízkosti původního vstupu. Z hlediska Územního plánu města Brna respektuje záměr funkční a prostorové regulativy, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním společného rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“. „Dále také požadujeme, aby byly ploché střechy zelené. Tento požadavek je již v záměru obsažen, jedná se nám pouze o pojistku, aby v další fázi projektu nebyla tato záležitost opomenuta,“ doplnil Filip Chvátal

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavku nemá město Brno ke společnému řízení na výše zmiňovanou stavbu další připomínky.

Zářijové zastupitelstvo se bude zabývat návrhem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku v souvislosti s výše zmíněnou stavbou. 

Tisková zpráva