Mezi ulicemi Jihlavskou a Osovou plánuje soukromý investor výstavbu polyfunkčního objektu nazvaného Belle Rock. V rámci řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i město Brno.

Navrhovaný projekt počítá s výstavbou dvou budov, které budou členěny na několik částí. Objekty budou spojeny společnou podnoží, ve které budou situovány garáže. V domech se budou nacházet plochy obchodu, administrativy, bydlení, provozoven a ubytovacích kapacit. Celkem má být v obou sekcích vybudováno 328 bytových jednotek a 81 studií. V hromadných garážích a na venkovních plochách vznikne 496 parkovacích stání, z nichž bude 471 v podzemí. Jedna část budov bude sloužit jako studentské bydlení s kapacitou 177 lůžek.

Řešené území je dopravně napojeno ze dvou směrů: nově navrženým připojením na stávající komunikaci v ulici Osové a v budoucnu připojením na komunikaci zaústěnou na ulici Labskou. Ta bude realizovaná na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby sousedního investičního záměru nazvaného Západní brána Brno.

„Po investorovi požadujeme, aby posílil dopravní napojení směrem na ulici Jihlavskou a aby s městem Brnem uzavřel plánovací smlouvu, která by řešila záruky na vybudování veřejných prostranství. Dále požadujeme záruku na vybudování části prodlouženého vodovodního řadu a prodlouženého řadu splaškové a dešťové kanalizace, a to včetně retenčních nádrží a vsakovacích zařízení. Smlouva bude také obsahovat požadavek na vybudování dočasného veřejného parkoviště, než bude zahájena 2. etapa výstavby tohoto projektu,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

V plánovací smlouvě budou také obsaženy požadavky specifikované ve vyjádření města, a to na vysázení souvislého stromořadí, realizaci zelených střech nebo na odvodnění a odkanalizování dle požadavků vyplývajících z Generelu odvodnění města Brna a platné legislativy. V dalším stupni projektové dokumentace je také potřeba počítat v místě napojení nové komunikace na ulici Osovou s doplněním chráničky na budoucí světelné signalizační zařízení.

„Před vydáním územního rozhodnutí musí investor stavby uzavřít s městem Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Díky této smlouvě bude městu, stejně jako u sousedního záměru, uhrazen investiční příspěvek, který bude použit na stavbu sedmitřídní mateřské školy,“ přiblížil Filip Chvátal.

Z hlediska Územního plánu města Brna záměr respektuje funkční regulativy jednotlivých ploch, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

V případě uzavření uvedených smluv, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby Belle Rock další připomínky.

Tisková zpráva