Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila závazný úvěrový příslib jedné miliardy korun na stavbu multifunkční haly u brněnského výstaviště.

Multifunkční aréna tak nebude projektem, jenž existuje pouze ve vizualizacích, maketách a v dokumentaci na stavebním úřadu. Úspěšnou žádostí o úvěr jsme udělali významný krok k reálné stavbě, o kterou má veřejnost zájem a která díky své kapacitě, poloze, dostatečné okolní infrastruktuře a variabilitě nabídne kvalitní využití v podobě koncertů a dalších kulturních produkcí, pestré škály sportovních akcí včetně mezinárodních turnajů nebo kongresů a výstav,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Opakovaně jsme deklarovali, že rozvoj města se nesmí ani v této nelehké době po pandemii covidu zastavit. Dál musí běžet všechny naplánované a důležité investiční akce – staví se velký městský okruh a tramvajová trať do kampusu, čeká nás rekonstrukce Mendlova náměstí i budování protipovodňových opatření, začít chceme s výstavbou Janáčkova kulturního centra. Nezbytně nutná je i průběžná péče o budovy školek, škol a domovů pro seniory a jejich postupné rozšiřování. Proto intenzivně hledáme zdroje financování. V případě multifunkční haly to znamená, že minimálně 200 miliony přispěje na základě uzavřeného memoranda Jihomoravský kraj a na 26. srpna budu svolávat mimořádné zastupitelstvo, kde se má schvalovat žádost o dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 300 milionů korun. Další finance je možné získat z Národního rozvojového fondu,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Splatnost schváleného úvěru je 25 let od prvního čerpání a splátky je možné odložit až o 4 roky od podpisu úvěrové smlouvy. Aktuálně je schválená pracovní verze úvěrové smlouvy, předpokládáme, že její finalizace bude trvat několik týdnů,“ doplnil informace radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.

Multifukční hala u brněnského výstaviště získala letos 19. června společné povolení. Arénu, která má nabídnout až 30 možností využití a jejíž kapacita je přes 13 000 lidí, projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a.s., Veletrhy Brno, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., Arena Brno, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Tisková zpráva


Doplnění informací z tiskové zprávy: Multifunkční hala: na místě se bourá, současně se projektuje a začíná příprava veřejných zakázek. Na stavbu také přibyla miliarda od Českomoravské záruční a rozvojové banky


V západní části areálu výstaviště naplno pracují bagry. V kancelářích projektantů se rodí dokumentace pro další důležité kroky. Včera večer schválila Českomoravská záruční a rozvojová banka závazný úvěrový příslib jedné miliardy korun na výstavbu. A brněnští radní dnes rozhodli o společném postupu města a společnosti Arena Brno při zadávání veřejných zakázek. Jeden z nejdůležitějších brněnských strategických projektů, multifunkční hala, se zdárně posouvá.

„První opravdu jasně viditelný krok v přípravě multifunkční haly začal 29. června, kdy odstartovala demolice celkem 21 objektů, které musí ustoupit nové stavbě arény a související infrastruktuře. V areálu výstaviště již šly k zemi 2 sklady a mobilní betonové garáže, prakticky stejně daleko jsou i práce v areálu dopravního podniku, kde již zmizely 2 sklady a objekt centrálního odpadového hospodářství. Aktuálně se likviduje administrativní budova Stromovka a další dvě kancelářské budovy. Začaly také práce na odstranění objektu 8. brány a pokladen 7. brány. Zhotovitel má lhůtu pro dokončení prací pět měsíců od předání staveniště. Dochází samozřejmě operativně k drobným změnám harmonogramu, například kvůli hnízdění jiřiček bylo odsunuto bourání velkého skladu dopravního podniku. Konečný termín je závislý na uvolnění objektů v jednotlivých etapách a jejich předání k odstranění, předpokládáme, že bude hotovo do konce ledna příštího roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Multifunkční hala má od 19. června letošního roku platné územní rozhodnutí a stavební povolení. „Na konci července jsme dostali projektovou dokumentaci pro provádění její stavby. Získáme tak jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele stavby a stanovení nabídkové ceny díla. Kromě toho se připravuje dokumentace pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1300 parkovacích míst,“ řekl radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl a dodal: „Jedním z několika navazujících projektů multifunkční haly je i úprava části velkého městského okruhu Bauerova. Pro tento úsek se právě zpracovává projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře proto nahradí lávka pro chodce a cyklisty. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž ty protisměrné budou nově ve středu odděleny fyzickou zábranou. S hlavním investorem, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, připravujeme smlouvu o spoluzadávání – vybraný zhotovitel tak provede práce jak na samotném VMO, tak na obslužných komunikacích.“

Město Brno a jím stoprocentně vlastněná společnost Arena Brno, a.s., budou při zadávání veřejných zakázek, které se týkají multifunkční haly u brněnského výstaviště, postupovat společně. Smlouvu o spolupráci dnes schválila Rada města Brna. Cílem je maximální efektivita a transparentnost jednotlivých kroků.

„Arena Brno byla založena s tím záměrem, že bude investorem stavby haly a také smluvní stranou na straně objednatele s jejím budoucím provozovatelem. Současně chceme využít odborné administrativní zázemí Magistrátu města Brna, takže volíme cestu spolupráce. Primárně smlouva řeší společnou přípravu a realizaci zadávacího řízení na zajištění výběru zhotovitele haly, na výběr technického dozoru stavby, správce stavby nebo zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ řekl radní města Brna a místopředseda představenstva Areny Brno Jaroslav Suchý a doplnil: „Oba subjekty budou postupovat podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek platných pro veřejného zadavatele. Jejich jménem bude jednat město, které může činit všechny úkony v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek včetně zajištění služeb jejich administrátora. Samotné smlouvy budou podepisovat zástupci Areny Brno. Nezbytnou podmínkou spolupráce je vzájemná informovanost.“

Tisková zpráva