Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž, z níž vzejdou odborníci, kteří navrhnou promyšlenější a propracovanější úpravu okolí Domu umění a také blízkého parku Koliště I, dostala pevnější kontury. Rada města Brna v roli zadavatele zakázky jmenovala členy soutěžní poroty.

„Předmětem soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění byl koncipován jako dům v parku, a proto je se svým přírodním okolím neodmyslitelně spojen. Samotný park je důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí, jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně. Prostřednictvím krajinářsko-architektonické soutěže o návrh tak nalezneme a oceníme nejvhodnější řešení prostoru v okolí Domu umění včetně parku a vybereme zpracovatele projektové dokumentace, kterému bude moci město Brno následně tuto důležitou a veřejností i odborníky jistě sledovanou zakázku zadat,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Vyhlášení soutěže předchází jmenování soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná soutěžní podmínky, jejichž regulérnost posoudí také Česká komora architektů. Jsem velice rád, že se nám ve spolupráci s městskými částmi daří vyhlašovat soutěže právě na tak důležitá náměstí a veřejný prostor v historickém centru města. Předpokládáme, že soutěž, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna (KAM), vyhlásíme v září,“ vysvětlil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal a dodal: „Plocha řešeného území je 21 300 m2. Navržený postup by měl úpravy celého předmětného území rozdělit do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění a park Koliště I. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 77 milionů korun včetně DPH, náklady na projektovou dokumentaci by měly činit přibližně 9 milionů korun včetně DPH.“

„Porota, kterou je pro zahájení soutěžního procesu nutné jmenovat, bude mít 12 členů a bude složena z tzv. závislé a nezávislé části. Její závislou část v počtu 3 řádní členové a 3 náhradníci budou reprezentovat vybraní zástupci samosprávy města Brna, zástupce městské části, zástupce Domu umění města Brna jako dotčené organizace a zástupce KAM. Nezávislá část poroty navržená organizátorem soutěže čítá 4 řádné členy, kterými jsou architekti Pavel Nasadil a Petr Hrůša a krajinářští architekti Martina Forejtová a Marek Holán. V roli náhradníků budou připraveni zahradní designér Ondřej Fous a brněnská historička umění a architektury Jana Kořínková,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Součástí zadání pro účastníky soutěže se stanou i výsledky ankety pro veřejnost od každodenních uživatelů místa přes zaměstnance okolních institucí po nepravidelné návštěvníky. „Chceme zjistit, co si o předprostoru Domu umění i jižní části parku Koliště myslí. Co dnes lidem na místě nejvíce chybí, jaké jsou zdejší silné a slabé stránky nebo třeba jestli se tady cítí bezpečně. Tak, aby přihlášené architektonické ateliéry mohly ve svých návrzích zohlednit potřeby místních. Sběr názorů i návrhů zůstane otevřený až do konce července,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček. Další podrobnosti včetně odkazu na anketu lze nalézt na webu kambrno.cz/dumumeni.

Tisková zpráva / Foto: KAM Brno