Soukromý investor plánuje postavit na Cejlu 76 polyfunkční objekt, který bude členěn na několik sekcí. Jednalo by se o první etapu prací z plánované výstavby komplexu budov. Architektonická kancelář zastupující investora se obrátila na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Na svém zasedání toto téma projednala Rada města Brna.

Novostavba je zasazená do lokality mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Jedná se o jeden objekt, který bude složen z několika hmot. První je věž, která je navržena jako 11patrová. Druhá a třetí sekce by měly mít 6 podlaží a poslední devět. Součástí objektu bude třípodlažní stávající objekt, jehož půdorys bude zredukován. Výška zůstane zachována. Součástí stavby jsou spojovací krčky. Parkování bude řešeno v podzemních podlažích. V objektu by měly vzniknout maloobchodní prodejny, kanceláře a byty. Zároveň zde bude zajištěn průchod ke Svitavskému nábřeží.

„Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako jsou například plochy veřejných prostranství, dvou vjezdů a jejich připojení na stávající obslužnou komunikaci, přeložku vedení veřejného osvětlení a trolejového vedení DPmB a retenční nádrže. Neméně důležité bude také vysázení stromů podél ulice,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Dále město požaduje, aby byly splněny další požadavky. Vnitroblok by měl být přizpůsoben pro relaxaci a osázen zelení. Stavba musí umožnit dopravní napojení 2. etapy, neboť ze strany nábřeží to již nebude možné. „Jednou z podmínek je také snížení nárožní věže z 11 na 9 podlaží. Chceme tak zachovat urbanistickou koncepci tohoto území. Stavba by se díky tomu dostala na úroveň protilehlého objektu, sousedícího s domem na Cejlu 74. V neposlední řadě by měly být ploché střechy realizovány jako zelené,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření shora uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění výše uvedených požadavků nemá město Brno k projektu další připomínky.

Tisková zpráva