Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu v I. stupni rozhodoval ve věci možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra. V návaznosti na předešlé rozhodnutí předsedy ÚOHS konstatoval, že zadavatelé, tedy město Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejsou tedy důvody pro uložení takzvaného nápravného opatření. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Úřad, který byl vázán předešlým rozhodnutím svého předsedy, posuzoval, nakolik je požadovaná referenční zakázka na stavbu či rekonstrukci stavby občanského vybavení v hodnotě 1 miliardy korun bez DPH na relevantním trhu dodavatelů běžná. „Zohlednil především to, že požadavek na tuto referenci je poměrně obecný, protože jsou připuštěny všechny stavby občanského vybavení, a že bylo podáno velké množství žádostí o účast a všichni účastníci zadávacího řízení požadavky na kvalifikace splnili. U dalších podmínek kvalifikace a jejich kombinace dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém prvostupňovém rozhodnutí, a sice že jsme postupovali v souladu se zákonem a nešlo o nepřiměřené anebo nezákonné zadávací podmínky. Zatím to tedy vypadá, že se nám v podaném rozkladu podařilo doložit oprávněnost požadovaných technických kvalifikací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Aktuální prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zatím nepravomocné. Aktuálně má navrhovatel, tedy Gardenline, s. r. o., možnost proti němu podat rozklad („odvolání“). Pro tento úkon má 15denní lhůtu, která skončí 4. 7. 2024. Dojde-li k podání rozkladu, bude ve věci opět rozhodovat předseda ÚOHS. Pokud navrhovatel rozklad nepodá, marným uplynutím lhůty pro podání rozkladu nabude rozhodnutí ÚOHS dne 5. 7. 2024 právní moci a správní řízení tímto dnem skončí. Poté bude možné v zadávacím řízení uzavřít smlouvu se zhotovitelem Janáčkova kulturního centra, jehož výběr je v závěrečné fázi procesu.

Tisková zpráva