Jedním z témat schůze Rady města Brna byly změny ve strategickém projektu, jehož cílem je vybudovat protipovodňová opatření na území města. Radní se rozhodli převést tuto agendu a také projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod pod Kancelář architekta města Brna, a to vzhledem k provázanosti s dalšími činnostmi této instituce.

„Realizace protipovodňových opatření na území města Brna je rozdělena do 29 etap. Čtyři z nich byly již dříve schváleny jako prioritní, následně jsme jejich počet zvýšili na 10. Jejich provedení je naprosto zásadní pro rozvoj města, a proto je potřeba urychlit proces jejich přípravy. K tomu sestavíme v Kanceláři architekta města Brna silný tým, který se bude touto problematikou intenzivně zabývat. Jeho další oblastí činnosti budou i opatření mající za cíl využívat dešťovou vodu,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

S výše jmenovanými strategickými projekty souvisí i celková vodohospodářská koncepce města Brna, kterou nyní zajišťuje Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. V budoucnu se plánuje převést tuto činnost na KAM, aby vodohospodářskou koncepci řešilo jedno speciální pracoviště.

„Protipovodňová ochrana města je klíčové téma jak z hlediska územního plánu a umožnění výstavby v rozvojových lokalitách, tak i pro využití potenciálu řek a nábřeží. Vodohospodářskými tématy se dlouhodobě zabýváme, proto v KAM vytváříme tým, který se těmto projektům bude koncepčně věnovat,“ doplnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Tisková zpráva