V souladu s usneseními Rady města Brna i Zastupitelstva města Brna pokračuje příprava studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru v Brně. Radní schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto studii.

Podle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI může být financováno až 100 % uznatelných nákladů. Celkové náklady na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru se předpokládají ve výši 16,5 milionu korun a dle předběžné kalkulace by měly být všechny výdaje uznatelné.

„Nové řešení železničního uzlu Brno umožní významným způsobem navýšit počet spojů zejména v dálkové, ale také v regionální dopravě. Studie proveditelnosti má proto prověřit dopravní varianty z různých hledisek: zda jsou ekonomicky proveditelné, technicky realizovatelné, jak odpovídají územnímu plánu, jaký vliv by měly na životní prostředí a zejména zda a nakolik by zlepšily dopravní obsluhu města i regionu,“ popsal radní pro územní plánování Filip Chvátal.