V architektonicko-výtvarné soutěži na podobu sochy Marie Restituty Kafkové byl porotou vybrán jako nejvhodnější návrh akademického sochaře Radima Hankeho přihlášený společně s kanceláří ellement architects s.r.o. Rada města Brna tak potvrdila pořadí určené porotou.

Do architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“ bylo podáno 38 návrhů, 3 z nich byly vyřazeny pro nesplnění podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek nebo soutěžních podmínek. Porota zasedala koncem ledna, kdy v rámci stanovení pořadí vybrala návrhy, které se umístily na 1. až 3. místě s tím, že na 3. místě se umístily 2 návrhy.

1. místo
Autor, účastník: ak. soch. Radim Hanke, ellement architects s.r.o.

2. místo
Autor, účastník: Antonín Matějovský, Michal Ondráček

3. místo
Autor, účastník: MgA. Lukáš Wagner

3. místo
Autor, účastník: Mgr. Vladimír Matoušek, Ing. arch. Radim Horák

„Návrh, který se umístil na prvním místě, maximálně naplnil požadavky na celkovou výtvarnou úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže a vhodnost začlenění do určeného prostoru, což je kritérium, které mělo při hodnocení nejvyšší váhu. Samotné figurální pojetí má podle porotců v prostředí parku vyvolat radost z dobře zvládnutého díla a evokovat skromnost jako vyjádření pocty příkladným osobním postojům Marie Restituty Kafkové.  Bronzové dílo svým prostorovým začleněním sceluje památník padlým ze světových válek a připomínku věnovanou rodačce z Husovic,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výsledky nyní budou zveřejněny na portálu zadavatele. Po uplynutí zákonných lhůt by dle soutěžních podmínek mělo navazovat jednací řízení bez uveřejnění, kdy město Brno vyzve účastníka, jehož návrh se umístil první v pořadí, k jednání o podmínkách smlouvy na zhotovení díla. Cena za realizaci sochy v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích činí dle jeho nabídky 3 267 000 Kč včetně DPH.

Do projektu Sochy pro Brno byla Marie Restituta Kafková zařazena v roce 2019, vloni v květnu Rada města Brna zřídila porotu pro hodnocení návrhův září pak schválila vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh sochy Marie Restituty Kafkové.

Marie Restituta Kafková

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (rozená Helena Kafková) se narodila 1. května 1894 v Husovicích. V roce 1896 se celá její rodina přestěhovala do Vídně, kde Helena posléze vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana, lidově hartmannky) a přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou, působila nejprve na operačním sále řádové nemocnice v Mödlingu a posléze v řádové nemocnici ve Vídni jako vrchní sestra. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu se Marie Restituta několikrát dostala do střetu s nacistickými orgány. 18. února 1942 byla přímo na operačním sále zatčena a obviněna z šíření protinacistických materiálů. Dne 30. března 1943 byla popravena. Za blahoslavenou byla prohlášena 21. června 1998.

Tisková zpráva