Město Brno prověří v souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu možnosti navazující kolejové dopravy. V minulém roce požádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a vybralo zhotovitele, který studii vypracuje. První část dotace získalo v roce 2020, druhá část bude poskytnuta nyní.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. K tomu je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu městské dopravy, která má nyní své limity. Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brna regionální železniční dopravou. Z tohoto důvodu zpracováváme studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 16,5 milionu Kč. V loňském roce nám byla přiznána dotace ve výši 20 % požadované částky, tedy 3,3 miliony Kč. Dalších 13,2 milionu korun bude SFDI poskytnuto v letošním roce,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na svém zasedání doporučili radní, aby zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 13,2 milionu Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Samotná studie proveditelnosti se bude skládat ze tří částí. „První bude mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti. Tento průzkum, který zpracovává společnost STEM/MARK, nám řekne, jaké dopravní prostředky lidé používají a za jakým účelem v Brněnské metropolitní oblasti nejčastěji cestují. Náklady za zpracování jsou 2,5 milionu korun s DPH. Dopravní model potřebný pro studii vytvoří městská společnost Brněnské komunikace, které dodá podklady Kancelář architekta města Brna. Tato část vyjde na 2 miliony korun. Poslední a hlavní část bude technicky zaměřená. Odborníci v ní posoudí zásadní parametry možných dopravních modů, které mohou vést především z jihu města na sever,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Třetí část také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Důležitým faktorem bude i ekonomické vyhodnocení. Vypracují je společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha, a to za 11,5 milionu korun.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB.

Tisková zpráva