K urbanistickému rozvoji lokality v okolí Červeného kopce by mohla přispět nová komunikace, která povede okolo jeho vrcholu a propojí území od ulice Vinohrady po ulici Kamenice. Možnosti, kam komunikaci umístit a jak ji realizovat, prověří technická studie. Brněnští radní schválili smlouvu na její vypracování. Jako zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu vybrali na základě doporučení hodnoticí komise firmu Ateliér DPK, s. r. o., která mezi pěti uchazeči podala nejvýhodnější nabídku.

Aby bylo možné zpřístupnit celou lokalitu Červeného kopce a podpořit tak urbanizaci a rozvoj jejího i navazujícího území, je třeba zde v souladu s platným Územním plánem města Brna vybudovat propojovací komunikaci mezi ulicemi Vinohrady, Kamenice a Kejbaly. Touto myšlenkou se už zabývala urbanistická studie Červený kopec (Pelčák a partner architekti 2017), na jejímž základě byl v roce 2020 zpracován investiční záměr. Ten nakonec nebyl schválen, protože studie neposkytovala dostatek podrobností o umístění komunikace, a jako podklad tedy nebyla náležitě přesná. Proto bude nyní pořízena nová studie Komunikace Červený kopec – Vinohrady – Kamenice.

„Lokalita Červený kopec, rozkládající se jihozápadně od středu Brna mezi Svratkou, Štýřicemi a Bohunicemi, je z urbanistického hlediska velmi atraktivní. Abychom mohli tento potenciál využít, musíme tady vybudovat dvoupruhovou komunikaci se zastávkami MHD, díky níž bude území přístupnější a prostupnější. Proto necháváme zpracovat novou, podrobnou technickou studii, která bude reflektovat skutečné prostorové možnosti území i zdejší reálné majetkové vztahy a napoví nám, jak komunikaci přesně situovat a jaké jí dát parametry,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Co se týká parametrů komunikace, je třeba, aby dokumentace zohlednila využití městské hromadné dopravy, nezbytný rozsah chodníků, vhodnost či nemožnost parkování a potřeby cyklistů. Počítat by měla také s umístěním inženýrských sítí, nezbytných pro městskou urbanizaci území,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. „Řešit se bude také uliční uspořádání, a to s ohledem na terén i komplikované majetkoprávní vztahy. Komunikace bude napojena na ulici Kamenice v prostoru u zahrádkářské osady, kde jsou pozemky v majetku města Brna. Pokračovat by měla dále kolem vrcholu kopce s následným napojením na ulici Vinohrady v prostoru severně od bývalého sportovního hřiště. Důležité bude najít kompromis v trasování ulice pro plynulý provoz autobusů či trolejbusů s tím, že bude současně nutné omezit průjezd individuální dopravy, aby se komunikace nestala zkratkou mezi oblastí Bohunic a centrem Brna,“ dodal.

Jako zhotovitele technické studie vybrala hodnoticí komise firmu Ateliér DPK, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu, tedy 250 000 korun bez DPH.

Kromě výše zmíněného zpracuje studie také cenový odhad stavby s možností jejího rozdělení na etapy podle reálného postupu urbanizace území a s koncepční návazností na ostatní infrastrukturu. Prověří také, zda bude nutné dosadit uliční zeleň, a to v koordinaci s budováním inženýrských sítí, veřejného osvětlení či trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu.

Tisková zpráva