Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit zahájení procesu pořízení změny územního plánu týkající se zamýšlené nové Brněnské třídy, a to v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl.

„Hlavním cílem změny je určit novou trasu zamýšlené Brněnské třídy, a především umožnit přestavbu starých opuštěných továrních areálů na tzv. chytrou čtvrť a novou čtvrť pro bydlení. S tím také souvisí úpravy navazujících funkčních ploch, které by vytvořily územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území,“ popsal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Díky tomu se prověří možnost úpravy polohy části trasy Brněnské třídy tak, aby se zachovala koncepce dopravy. „Vzhledem k celému průběhu této trasy v navazujícím (změnou neřešeném) území požaduji prověření možnosti změn navazujícího funkčního využití ploch pro účely plánovaných přestaveb v území. Změna územního plánu má také odpovědět na otázku, jak vysoké budovy v tomto místě budou. V neposlední řadě je v daném území potřeba zajistit veřejnou vybavenost, jako jsou mateřská a základní škola,“ dodal Filip Chvátal.

Zpracovatel změny územního plánu bude vybrán poté, co s tímto bude souhlasit Zastupitelstvo města Brna.

Tisková zpráva