Od začátku června do poloviny srpna 2008 byla v Urban centru výstava návrhů na sochu Spravedlnosti, která ozdobí prostranství před vchodem do budovy Nejvyššího správního soudu na Moravském náměstí. Do výtvarné soutěže, která byla vyhlášena v lednu 2008, se sešlo devětatřicet návrhů, což svědčí o rostoucím zájmu sochařů o Brno. První cenu získal akademický sochař Marius Kotrba. Jeho dílo je alegorií naděje a víry ve spravedlnosti. Kotrbova figura se potýká s břemenem spravedlnosti; zpočátku těžce, později však váhu břemene překonává a těžký kvádr jen lehce přidržuje.

Na Moravském náměstí, které bude v nejbližší době rekonstruováno, se kromě Spravedlnosti objeví postupně ještě další tři sochy symbolizující základní ctnosti, jak je v roce 370 před Kristem formuloval Platón ve své Ústavě: odvaha, mírnost a prozíravost. Odvahu bude představovat jezdecká socha moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského.

Náměstí ovládne Spravedlnost – výstava v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
Po prázdninách jsme se rozhodli výstavu soutěžních projektů pro její úspěšnost zopakovat pro ty, kteří to ještě během letních měsíců nestihli. Na  horní galerii Knihovny Jiřího Mahena nebyly tentokrát vystaveny skutečné modely sochy Spravedlnosti, ale 3D vizualizace od jednotlivých autorů se zapracováním sochy do reálného prostředí – na Moravské náměstí v Brně.

SOCHA SPRAVEDLNOSTI – soutěžní návrhy 

Návrh č. 1  – 4. MÍSTO
Libor Hurda
Jako protipól  historizující členité fasády  budovy Nejvyššího správního soudu postavil autor subtilní vertikální objekt, který z čelního pohledu budově nekonkuruje, ale při bočních pohledech je dílo masivní a ovládá prostor. Dílo svými geometrickými liniemi, materiálem a zpracováním působí vyrovnaně ,právě  tak, jak má Spravedlnost působit,a to i přesto, že pod ní či kolem ní neustále „něco” vře. Skulptura stojí opticky na vodní hladině, z jejíhož středu neustále probublává  za pomoci speciálních trysek voda. V horní části žulové plastiky je umístěn kovový figurální  kinetický prvek, který se při přesném vyvážení lehce kývá ze strany na stranu.
Návrh č. 2
Pavel Moravec
Autor sochy  se pokusil zdůraznit základní atributy Spravedlnosti – váhy, meč a zavázané oči.  Figura je postave- na jako„vícepohledová”  plastika, tj. měla by zaujmout pozorovatele z kteréhokoliv místa  pohledu. Proporčně je figura mírně protažená – z důvodu demonstrace velikosti myšlenky Spravedlnosti. Socha je koncipována jako bronzový odlitek, kašna by měla být žulová. Výrazným oživením kašny je osm vodních trysek po obvodu vrchní kruhové desky. Předpokládaná velikost díla včetně kašny je čtyři metry.
Návrh č. 3
akademický sochař Jan Ambrůz
Jednoduché autorovo pojetí sochy  vychází ze dvou totožných hmot, dvou bloků stejného objemu, které představují dvě závaží na vahách, jednomu ze symbolů Spravedlnosti. Tato stejnost je  jen lehce narušena jemným filmem vody vytékající ze štěrbin v horní části bloků. Oba bloky jsou pokryty bronzovými nebo mosaznými pláty plechu. Dílo demonstruje stoický klid, který je jen lehce narušen stékající „živou” vodou. Objekty mohou být v konečném pojetí podsvíceny vhodnými světly umístěnými v jímce vody. 
Návrh č. 4   – 2. MÍSTO
Petra Jackmannová
Koncepce autorčina návrhu vychází ze základního atributu Spravedlnosti, kterým jsou váhy. Misky vah jsou v absolutní rovině, nenaklánějí se na žádnou stranu, tak, jako nezaujatý soudce. Vytvořené měřítko vah ku člověku je nastaveno tak, aby si připadal malý vůči  nim – tak jako by měl být prostý člověk nepatrným a pokorným v poměru ke spravedlnosti. Voda vytéká ze dvou vodorovných ramen, které nabízejí asociaci měrky vah a horizontálně komunikují s římsami na budově soudu. Noční spodní nasvícení má vyvolat dojem jakoby obě misky vah levitovaly na světelném polštáři. Misky vah a obě horizontální ramena by měly být z oceli upravené pískováním či patinováním. Průměr každé nádrže je necelé tři metry.
Návrh č. 5
akademický sochař Jaroslav Bocker, Ing. arch. Karel Salát
Jako personifikaci symbolu Spravedlnosti nabízí autoři figuru ženy se zavázanýma očima a s váhami v ruce jako symbol rovnosti. Tuto základní  ideu doplňuje tekoucí voda, která symbolizuje plynutí a neustálou proměnlivost v čase. Celý objekt tvoří kruhové těleso kašny o průměru 3,4 metru, osmiboký sloup o výšce 3,5 metru a plastika ženy v nadživotní velikosti stjící na konzole vetknuté do sloupu. Kašna a sloup jsou navrženy  z přírodního kamene, socha ženy z bronzu ve zlaté patině.
Návrh č. 6
Akademický malíř Jaroslav Róna
Autor se rozhodl pro vlastní netradiční pojetí symbolu Spravedlnosti – typicky ženské figury  se zavázanýma očima v jednoduchých šatech, třímající v rozpažených rukou meč a váhy.  Jeho socha  však nepředstavuje ctnostnou klasicistní ženu –  bohyni, ale malou holčičku pojatou ve stylu exotických soch.   Toto řešení zdůrazňuje  nevinnost a ideální čistotu, jež by měla být v přístupu ke spravedlnosti podmínkou. Zároveň řešení sochy trochu upomíná na starověké symboly. Figura je umístěna uprostřed jednoduché kruhové kašny z černohnědého čínského pískovce. Předpokládaná výška postavy z černé žuly je 250 centimetrů, průměr kašny je tři a půl metru. Voda by  měla  vytékat do kašny z šesti nenápadných bronzových trysek umístěných kolem nohou figury. 
Návrh č. 7
akademický sochař Stefan Milkov, Ing. arch. Jiří Trojan
Autoři zvolili spojení vah jako symbolu hledání Spravedlnosti a meče jako symbolu prosazování práva. Objekt by měl působit dynamicky, ne však agresivně. Měl by být jednoduchý, výrazný, odlehčený a nést prvky současného tvarosloví. Meč a misky vah spočívají na čtyřech opěrných bodech, z jejich středu se zvedá čepel meče  jako vertikální akcent. Misky se naplňují vodou, která po stranách stéká a čerpadlo ji znovu vrací do oběhu. Plastika je zespodu osvětlena pozemními reflektory. Plastika je provedena v bronzu, patinována a částečně leštěna.
Návrh č. 8
Pavel Cupák
Socha je navržena jako prostorový objekt bez podstavce – na úrovni ulice. Velikostí je srovnatelný s kolemjdoucími lidmi.  Chybějící podstavec je symbolem dosažitelnosti spravedlivosti pro každého. Materiálové řešení  objektu vychází z kombinace klasických a moderních materiálů: žula –  bronz – čiré sklo. Po povrchu skla proudí voda jako faktor života a neodvratného pohybu. Samotnou sochu tvoří bronzový sloup – jeho  tvar vychází z prvního známého právního řádu – Chamurapiho zákoníku. Ve výšce očí je sloup  převázán stuhou – jako pozdějším symbolem Spravedlnosti – ženy, která je nestranně slepá. Objekt je obklopen pláštěm ze skleněných čtvrtválců. Pod skleněnými segmenty je umístěno noční osvětlení. 
Návrh č. 9
MgA. Bohdan Jeřábek
Bronzová dynamická špice vymezuje prostor  těžce poddajnému materiálu – kameni. Kamenný vzdorující materiál  si pomalu  a nenásilně podrobuje voda –  nositelka života, která  po něm   stéká. Jehlan je stabilní tvar, stejně jako samotné právo, jehož složitost se odráží v členitém povrchu věže.  Stékající voda symbolizuje soudní výkon. Uplatnění práva a spravedlnosti symbolizuje eroze na uzavřeném kameni. Fontána je navržena z bronzu a těšínského pískovce. Bronzová dutá věž obepíná leštěný pískovcový jehlan. Voda je vyvedena na vrchol objektu, odkud padá na kámen, kde se tříští a vytváří děj.
Návrh č. 10
Mgr. Jindřich Plotica, akademický sochař Ing. Vlastimil Dvořák
Autor se ve svém pojetí  nechal inspirovat  Posledním soudem, tak, jak ho vidí Bible a ztvárnil Michelangelo. Uprostřed zčeřené vodní hladiny se zvedá ostrov. Je tvořen archy a deskami zákoníků od nejstarších až po moderní ústavu, vždy v originálním jazyce a písmu. Z ostrova vyrůstá květ, který tvoří dva andělé stojící proti sobě a troubící na dlouhé polnice. Zvuk polnic má evokovat proudící voda dopadající ve čtyřech proudech na bronzový ostrůvek. Autoři se rozhodli pro abstraktní tvar sochy – květ tvořený figurálními detaily  křídla, polnice, texty. Voda je použita jako aktivní zvukový prvek. 
Návrh č. 11   – 5. MÍSTO
Mgr. Art. Helena Lukášová, Ing. Michal Palaščák
Autoři vychází z klasické alegorie  Spravedlnosti – figurální postavy s vahami a mečem. Obraz alegorie je ale pojmut současnými digitálními technologiemi, v nichž je zakódován současný stav naší civilizace. Model vznikl počítačovou úpravou kresby Spravedlnosti. Díky nízkému rozlišení vznikl rastr o různé světlosti. Figura ženské postavy stojí na kouli, která symbolizuje svět. Výška sochy je tři a půl metru, použitý materiál je hliník, koule je z nerezové oceli.
Návrh č. 12
akademický sochař Václav Fidrich, Ing. arch. Jaroslav Skalický, Mgr. Šárka Fidrichová
Dílo koncipované jako stylizované figurální sousoší opisuje svou kompozicí portál budovy jako otevřená brána. Zobrazení člověka vyjadřuje lidskou podstatu abstraktního pojmu spravedlnosti. Uzavřením kompozice do tvaru oblouku vzniká organické propojení hmot. Napětí je soustředěno dovnitř kompozice, k vodnímu prvku, jehož vyvěrání z hloubky podstavce by mělo vyjadřovat neuchopitelné tajemství lidského nitra.
Návrh č. 13
akademický sochař Vojtěch Malaník, doc. Miroslav Melena
Autoři zvolili motiv ruky držící váhy. Objekt je oživen kinetickými účinky – pohybem vah spravedlnosti a vodotryskem vycházejícím z kruhového podstavce. Pohyb vah zajišťuje motorické zařízení uvnitř ruky. Plastika ruky je bronzová, nádrž fontány, ze které paže  vychází,  kamenná. Po obvodu kruhu fontány jsou výustky vody. Proudící voda je po setmění osvětlena.
Návrh č. 14
Petr Navrátil, Ing. arch. Pavel Procházka
Podle autorů myšlenku Spravedlnosti vyjadřuje koule – Země – symbol absolutního tvaru a čistoty. Strukturovanost a prolákliny  na kouli zobrazují atributy cesty na vrchol. V jejích průrvách se nabízí možnost vyhnout se důsledkům spravedlnosti, kterou symbolizuje samý vrchol koule – Soud.  Voda vytékající z vrcholu je očišťujícím  a chránícím prvkem. Objekt  koule vychází ze čtvercové základny kašny. Navrhovaným materiálem je kamenina vypálená za vysoké teploty. Předpokládaná výška objektu je 3,2 metru.
Návrh č. 15
akademický sochař Jiří Plieštik
Dvě postavy stojí na koncích ramen symbolické váhy. Jedna mluví dvojí řečí (dvojím jazykem), druhá si zakrývá uši, aby neslyšela argumenty. Od časů Římanů je právo zakotveno v jazyku. Právo je psané, jednání u soudu probíhá mluvenou řečí. Sochy poukazují na dvě ohrožení spravedlnosti, která tkví v jazyce a proto i v právním procesu: dvojí neboli falešný jazyk a ignorance. Krásné a vznosné postavy by měli připomínat vnější ušlechtilost v kontrastu s jejich rozporuplným myšlením.  Sochy jsou navrženy z bronzu, rameno váh z nerezové oceli  a vana fontány z liberecké žuly.
Návrh č. 16
Dana Marková,  Ing. arch. Jana Urbanová
Plastika zobrazuje Spravedlnost ve tvaru čepele meče – znaku výkonné moci. Objekt vyrůstá z podstavce, který tvoří plochá fontána ve tvaru znaku města Brna s tryskající vodou. Tento motiv zdůrazňuje skutečnost, že budova Nejvyššího správního soudu se nachází právě v centru Brna. Předpokládaná výška bronzové plastiky je 4,60 metru.
Návrh č. 17
Ivo Koníček
Spravedlnost je zobrazena jako žena s pevnýma nohama vrostlýma do malé a  vratké lodičky plující po hladině života. Svými perutěmi se snaží udržet křehkou rovnováhu a zvážit skutky lidí na Zemi. Perutě  jsou vzdušné , průhledové a nahrazují váhy. Jsou zakončeny symboly vynesení rozsudku – svobody či vězení. Navrhovaným materiálem pro sochu je bronz.Socha je osazena v kruhové žulové  kašně s vytékajícími pramínky vody do čtyř světových stran  a  je podsvícena spodními světly.
Návrh č. 18
MgA. Miroslava Špačková
Autorka ve svém pojetí  chce zachytit Spravedlnost ve fázi zrodu, proto je základní formou tvaru vejce. Veškeré dění se odehrává uvnitř sochy.  Průhledu na hlavní průčelí budovy soudu určuje orientaci sochy v prostoru. Uvnitř sochy je ukryt mechanismus pohybující miskami vah. Pohybový  efekt je podpořen zvukem tekoucí a vylévající se vody a posunu kovových částí. Socha je tvořena z bronzu, nerezové oceli a litiny. Bude osazena na betonový podstavec s vestavěnými nerezovými korýtky pro odtok vody. 
Návrh č. 19
Vladimír Matoušek, Ing. arch. Radim Horák
Fontána „Spravedlnost” je navržena jako subtilní dílo, což má připomenout, že spravedlnosti se dosahuje spíše citem než hrubou silou. Je tvořena trojúhelníkovým jezírkem, z jehož středu vyrůstá hladký bronzový trojhran.Je seříznut, hrana řezu přechází do tvaru lidských rukou podávajících vodu. Nad ním se tyčí  štíhlé vysoké jehlany jako znamení vyšší moci. Jehlany, jezírko  a prostřední trojhran jsou navrženy z bronzu, kamenné bloky z mrákotínské žuly. 
Návrh č. 20
Antonín Nový
Autor zvolil váhy jako jeden z nadčasových symbolů spravedlnosti. Povrch sochy je zhotoven z nerezových leštěných plátů, které odrážejí okolí, současnost i budoucnost. Otvory na horizontálním vahadle jsou symbolem zaslepených očí. Kyvadlo  vah se naklání na obě strany a z ramen vah střídavě vytéká voda, jako pramen poznání, který je završením rozhodnutí soudu. Tělo sochy je opláštěno nerezovými plechy, zídka vodní nerezové vany  je obložena černým  leštěným kamenem.Předpokládaná výška objektu je 4,6 metru.
Nárh č. 21
MgA. Jiří Marek
Nosná kompozice  tvaru sloupu – ženy  s otevřenýma rukama do tvaru kříže symbolizuje jeden z atributů spravedlnosti – váhy. Sloup vyrůstající z abstraktní hmoty se směrem k vrcholu stává konkrétním a nad hlavou Spravedlnosti se zavázanýma očima je završený knihami zákona. Bronzová monumentální  socha je  vysoká 5,2 metru, stojí na tekoucí vodě, jejíž hladina je prakticky totožná s rovinou okolní dlažby. Navrhovaný materiál  je  bronzová slitina s patinou do antické zeleně.
Návrh č. 22
MgA. Arnošt Kába
Hlavním motivem monumentálního  abstraktního díla je symbol rovnováhy –  typický pro spravedlnost. Objekt  tvarované krychle, který je umístěn na kouli, balancuje v rovnovážné poloze za pomoci „podpůrných” vodních paprsků, které vycházejí z vodní hladiny, na níž je objekt umístěn. Krychle o délce strany 3,4 metru je perforovaná, při pohledu z různých stran se projevuje její zdánlivá tvarová proměnnost, v  jejím středu je  pak umístěno světélko naděje – upozornění, že spravedlnost skutečně existuje. Použitý materiál – šedá žula (koule) a nerezové plechy (objekt krychle).
Návrh č. 23
Masco, s.r.o., akademický architekt Tomáš Kotas, MgA. Michal Novotný
Autoři zvolili tradiční zpracování tématu – symbol ženské postavy se základními  atributy spravedlnosti. Snaží se ale vytvořit postavu současnou, která geometrickými, alegorickými a výtvarnými vjemy bude působit na diváka. Postava Spravedlnosti stojí na kouli, která symbolizuje Zemi.  Je ve vratké poloze, v ruce drží váhy, pod paží fasces a meč. Na stylizované hlavě má šátek zakrývající oči. Symbol tří koulí – čéšky meče, hlavy a Země – je v proporčním poměru 1:5:7. Socha je umístěna ve středu fontány, vodní princip fontány víří  vodu pod koulí tak, že socha opticky levituje. Další atribut – kniha – je umístěn ve zlatém řezu půdorysu bazénu. Výška sochy je 3,4 metru.
Návrh č. 24
Markéta Pospíšilová, František Svoboda, Dan Zahradník
Pomník se odchyluje od tradičního kompozičního schématu. Pravděpodobnost, že by chodec zvedl hlavu k soše na piedestalu je velmi malá. Proto Spravedlnost opouští svoje místo v nice a vstupuje mezi smrtelníky (dva otisky bosých nohou symbolizují její dlouholetou skrýš). Spravedlnost se tak dostává na úroveň chodníku, vstupuje do naší každodenní reality. Tvar fontány navazuje na tvarovou střídmost brněnské  funkcionalistické architektury. Strohost a symetrie  je narušena jediným organickým prvkem – postavou ženy. Předpokládaná výška objektu je čtyři metry, kombinace materiálů  – kámen a bronz (postava ženy). 
Návrh č. 25
akademický sochař Kurt Gebauer, Ing. arch. Ladislav Vlachynský 
Spravedlnost bývá znázorněna jako žena se zavázanýma očima a váhami v ruce. Zde jsou váhy sama žena ve svém gestu. Složitost a křehkost spravedlnosti je vyjádřena balancováním na kouli – zeměkouli. Voda, která proudí či tryská střídavě z obou stran, pohybuje koulí i sochou zleva doprava. Čtvercový formát bazénu symbolizuje vymezení lidských pravidel. Celková výška objektu je 4,6 metru, kombinace bronzu (figura, zeměkoule) a kamene (bazén).
Návrh č. 26
Dana Orlická
Hlavním tvarem plastiky je vysoký jehlan vypínající se svou špicí k nebi. Naznačuje směr k vyššímu poslání zákona – povznesení člověka do stavu spravedlnosti. Zákon je znázorněn jako otevřená kniha se skleněnými listy. Zákon je podpořen symbolem meče, který knihu podpírá. Ve špici jehlanu jsou vahadla, která směřují do všech světových stran. Hlavním použitým materiálem je měděný plech, který kontrastuje s šedí budovy v kombinaci  s laminovaným pískovaným sklem.
Návrh č. 27
akademický sochař Jiří Janda, Ing. arch. Radko Květ
  Symbol spravedlnosti je autorem  vnímán jako bezčasový. Motivem díla je stabilní a pevná lidská postava – strážce a ochránce Spravedlnosti a Pravdy. Z pohledu z různých stran  je vidět symbol propojení tří principů – mužského, ženského a dětského. Otvory symbolizují energetická centra lidského těla, meč představuje neochvějnost a kříž je duchovním symbolem pravdy. Rovnoramenný kříž představuje rovněž rovnováhu duálního principu jin a jang. Materiálem sochy je kararský mramor.
Návrh č. 28   – 1. MÍSTO
akademický sochař Marius Kotrba
Spravedlnost je záležitost těžká a zároveň křehká. Je údajně v rukou těch, kteří vládnou na zemi. Autorova figura Spravedlnosti nevládne, ale potýká se. Na první pohled ztuha, ale pak hmotu kvádru jen lehce přidržuje a vybalancovává. Proud vody ji zespodu  jakoby nadzvedává – někdy zlehka, jindy silou. Je to socha naděje a víry ve spravedlnost. Předpokládaná výška plastiky je 2,7 metru, socha bude odlita z bronzu upraveného patinou, sokl z umělého kamene.
Návrh č. 29
Mgr.A. Svatopluk Sládeček, Mgr. Bedřich Vémola
  Vnější obrys sochy je krychle – spravedlivé geometrické těleso, které má í ze všech stran stejný rozměr – dva metry. Dva stejné bloky, stěny o síle 0,3 metru, stojí proti sobě. Z jejich horních stran stéká voda a plní plytkou nádrž rozloženou mezi nimi. Z jedné stěny na druhou nad horizontem pohledu je  položena tabule skla s nápisem Spravedlnost – písmena, která nelze nahmatat, ani si přivlastnit. Kdo přijde blíž, uvidí odraz písmen na vodní hladině popř. oproti noční obloze.  Monolitické monumentální bloky jsou obloženy bílým mramorem, vodní nádrž je z šedé žuly, písmena jsou zpracována v černém kovu.
Návrh č. 30
Štěpán Beránek
Socha Spravedlnosti je pojata jako zjednodušený a dynamicky modelovaný vír vody, který svou  silou vyvěrá ze Země a vznáší nad sebou misky vah Spravedlnosti.  Misky se v reálu vznáší přímo nad člověkem v absolutní rovnováze a tím vzbuzují dojem moci spravedlnosti. Voda proudí zpod plastiky i  pod miskami vah,   rovnoměrně  se roztéká po celém povrchu leštěné části plastiky. Tím vzniká dojem jako by celý objekt z pochromovaného leštěného bronzu  byl tvořen pouze  vodou.  Socha má působit jako obrovský exkluzivní šperk stvořený z víru vody, který nad sebou vznáší misky vah a tím oslavuje symbol Spravedlnosti.Socha je řešena v bronzu s následným pozinkováním. 
Návrh č. 31
Ing. arch. Luka Križek
Návrh vyjadřuje sílu, která napomáhá vzniku spravedlivějšího světa bez násilí, bezmoci a křivd. Tato brána, tunel či prstenec, která pomyslně chrání před špatným světem, stojí napříč vodní stěně tvořené soustavou vodních  trysek. Prstenec je orientován čelně k budově soudu a naznačuje tak směr cesty, na jejímž konci nalezneme spravedlnost.Autor díla se nezabývá pouze řešením výtvarné a filosofické otázky díla, ale řeší také  začlenění celého díla do urbanizovaného prostoru náměstí.. Nosná konstrukce díla je navržena z ocelových plátů.
Návrh č. 32
Akademický sochař Jiří Sobotka
Tradiční a známá postava  římské bohyně spravedlnosti je zastoupena textovou podobou svého jména, latinským slovem IUSTITIA, které v dynamické křivce nadnáší  a zvažuje misky vah. Hlavní vodní prvek je tvořen třemi prameny tryskajícími z každé nádoby, mělký bazének slouží k zrcadlení kovových písmen.  Autor připouští možnost vstupu a osvěžení chodců ve čtvercovém bazénku. Použitý materiál:  žula a bronz (písmena, váhy). 
Návrh č. 33
Ing. arch. Daniel Kerjbich
Autorova idea Spravedlnosti  je žena – abstrahovaná, která nepodléhá módním vlivům. Vynořuje se z jezera a vstupuje na scénu, aby zajistila rovnováhu. Postava Spravedlnosti se vzpřímeným trupem vystupuje z nádrže na plochu ramene vah, které představují dvě mísy a nepravidelná kamenná plocha. Ve výsledku představuje celá kompozice jak váhy, tak i meč. Voda  z nádrže na úrovni chodníku je čerpána do misek vah, z nichž plynule přetéká přes okraje. Předpokládaným materiálem je železobeton v kombinaci s kamenem a ocelovými miskami vah,  výška objektu je pět metrů.
Návrh č. 34 – 3. MÍSTO
MgA. David Moješčík, BcA. Michal Smetal, Ing. arch. Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis
Jedním ze starých symbolů spravedlnosti je lev, který se často objevoval před budovami soudů v důstojném postoji s pozvednutou tlapou na kouli. V představě autorů je pozemská moc představovaná koulí „kropena” malými nedospělými lvy. Smělost a přirozenost zvířat má ironizovat světskou spravedlnost. Voda vyvěrá z povrchu koule a také tryská do stran z obou lvíčat. Předpokládaným materiálem je bronz (lvi) a nerez (koule).
Návrh č. 35
Martina Šedová, Atelier Vizage, s.r.o.
Socha Spravedlnosti je mladá dívka kráčející po šikmé ploše. Chůze vyjadřuje neustálý vývoj a pohyb člověka. Nakloněná plocha, po níž stéká voda, evokuje možnost pochybení, symbolizuje také volbu, kterou je člověk nucen na každém kroku řešit. Dívka je symbolem čistého člověka, který klidně prochází po šikmé ploše. Výška figury dívky v mírně nadlidské velikosti je 1,9 metru. Socha dívky i fontána budou odlity do průsvitného betonu (tj. beton se zalitými prosklenými vlákny).
Návrh č. 36
Jarmila Zemánková, akademický malíř Martin Zálešák, Ing. Josef Blaštík
Pojetí sochy vychází z anticko-křesťanských tradic. Oblé a kulaté formy působí harmonickým a klidným dojmem. Spravedlnost balancuje na zeměkouli v oceánu pomyslných špatných skutků tohoto světa. Miska vah v jejích rukou se za určitý čas naplní vodou, klesne dolů a voda se vylije. Zařízení se vrátí do původní polohy a cyklus se znovu opakuje. Figurální část díla je zhotovena z bronzu.
Návrh č. 37
MgA. Patrik Vlček
Socha Spravedlnosti je pojata jako ženská figura nesoucí břímě rozhodování. Je smutná, trochu vyčerpaná, ale připravená rozhodnout. Socha je pojata jako fontána. Voda v uzavřeném okruhu je čerpána na vrchol sochy, kde vyvěrá z jejích přivřených očí. Pak stéká mezi vlasy do obou misek vah. Výška plastiky je čtyři metry, navrhovaným materiálem je kámen.
Návrh č. 38
akademický sochař Karel Kudla
Ve svém návrhu autor nevychází z klasických  vnějších atributů Spravedlnosti, nýbrž z myšlenky, že spravedlnost je mírou uplatňování vnějších zákonů. Ty byly po staletí pro svou důležitost tesány do kamenných desek. Místo nich autor zvolil elementární geometrický tvar kamenné koule, která je popsána vybranými texty z Listiny základních lidských práv a svobod Ústavy České republiky. Koule se otáčí v kamenném lůžku díky vodě, která je pod ni vháněna. Předpokládaný průměr kamenné koule je 180 centimetrů, koule je žulová.
Návrh č. 39
Mgr. akademická sochařka Marie Šeborová
Návrh je koncipován jako klasická fontána s figurální kompozicí. Spravedlnost symbolizuje ženská postava, která si zakrývá oči – projev nestrannosti a rovnosti. Na rameni nese váhy, v ruce drží meč. U nohou jí leží lev s knihou, symbol ochrany práva a spravedlnosti. Bílá barva sochy podtrhuje čistou ideu spravedlnosti jako ctnosti. Zlato na atributech zdůrazňuje důstojný ráz skulptury. Ženská postava stojí stojí uvnitř bazénu, z tlamy lva stříká vodotrysk. Na dílo je použit bílý mramor, kovové doplňky jsou ze zlacené nerezi.


Marius Kotrba: Soutěž o sochu Spravedlnosti byla výzvou

Samotný motiv kostky začal vznikat už před dvacet lety. Šlo o kontrast hmot, o zápas člověka, který jsem sám v mladém věku sváděl se světem jako takovým. Geometrická hmota se postupem doby přeměňovala do různých tvarů, měnily se polohy člověka vůči hmotě a tím i obsah. Soutěž o sochu Spravedlnosti byla pro mne výzvou tuto formu uchopit a odpovídajícím způsobem zpracovat. Problémy obsahu, rozložení hmot, komunikace s architekturou, správné měřítko a práce s vodou, to vše do sebe překvapivě zapadlo. Myslím, že se mně podařilo najít čitelný symbol spravedlnosti v nové podobě. V dnešní době, kdy je člověk nucen používat čitelné znaky, se to ukazuje jako samozřejmost. Pro někoho může být těžké překonat léty ověřené symboly z minulosti, které ctím, ale zároveň cítím, že pokud umění ještě existuje, je stále trvající úlohou dílo, myšlení a cítění posouvat v nových asociacích a reakcích na svět současný.

Teď už jen dílo zrealizovat. Model se bude muset pantografickou metodou vyzvětšovat. Nejprve se vytvoří kostra z trámků, latí a latiček a ty se propojí jutou namáčenou v sádře. Kostra se vyplní polystyrénem. Přes polystyrén se znovu přetáhne juta se sádrou a vznikne hrubý model. Pak nastane zdlouhavá práce v hledání co nejdokonalejšího tvaru tak, aby nabyl přesvědčivosti. Tato činnost bývá většinou nekonečná. Když mám pocit, že hmoty je málo, přidávám sádry až je jí příliš a tak znovu ubírám. Nakonec mne zastaví termín odevzdání sochy do slévárny. Pak už jen koriguji případné nedostatky se slévači. K vytvoření podstavce a instalace vody přizvu jiné odborníky. Důležitým úkolem bude snažit se, aby i voda byla odpovídajícím nositelem obsahu v součinnosti se vším.

                                                 Marius Kotrba, autor vítězného návrhu sochy Spravedlnosti

Jednotlivé panely si můžete prohlédnout zde:

1MH (ke stažení, formát .pdf, 286 kB)
2MH (ke stažení, formát .pdf, 498 kB)
1VH (ke stažení, formát .pdf, 612 kB)
2VH (ke stažení, formát .pdf, 667 kB)