Až do 19. století bývala před Novou radnicí studna. Po rekonstrukci Dominikánského náměstí se sem vodní prvek znovu vrátí v podobě nové kašny.  

Od prosince 2008 do začátku ledna 2009 byly v Urban centru na Staré radnici vystaveny výtvarné návrhy nové kašny pro Dominikánské náměstí. Dominikánské náměstí čekají v dohledné době významné změny. Stejně jako u Zelného trhu je naplánována i rekonstrukce tohoto významného historického prostranství před brněnskou Novou radnicí. Studie architektonické firmy Ateliér Brno, s.r.o., z prosince 2007 mimo jiné počítá s tím, že uprostřed náměstí bude stát kašna. Kašna, přesněji řečeno studna jako zdroj pitné vody, patřila k náměstí po celá staletí. Zrušena byla až v 19. století, avšak při archeologických výzkumech brněnského podzemí byla před několika lety byla opět objevena a vyčištěna.

Nová kašna, která bude doplňovat rekonstruované prostranství, má zároveň připomínat historický název a poslání Dominikánského náměstí dříve zvaného Rybný trh. Už od 14. století bylo specializovaným tržištěm, na němž se prodávaly suroviny k přípravě postních jídel a samozřejmě ryby nejen tuzemské z příměstských rybníků ze Starého Brna a svrateckého povodí, ale i z přímořských oblastí.

Na výtvarnou podobu kašny pro Dominikánské náměstí byla vypsána soutěž, jíž se zúčastnilo osmadvacet autorů. Žádný z autorů nezískal první cenu, Rada města Brna rozhodla udělit pouze tři druhá místa. 

Návrh č. 1
MgA. Miroslava Špačková
Pro fontánu byla zvolena forma billboardu, jehož plocha se tak stane reklamou na Rybný trh. V siluetách jsou zastoupeny druhy ryb nejčastěji lovené v době existence trhu. Ryby jako nejstarší symbol křesťanství jsou nasměrovány ke kostelu sv. Michala. Rybí fontána je z nerezové oceli, její výška je 540 cm, průchozí výška 180 cm. Ve skeletu fontány je skryt labyrint nerezových trubek pro přítok vody k jednotlivým rybám. Proud vody roztočí vždy jednu rybu, po krátkém čase se dá do pohybu mlýnek v další rybě. Každá ryba bude při rotaci vydávat jiný zvuk.
Návrh č. 2
Akad. arch. Lubomír Hruška
Základnu fontány s rybími motivy tvoří kruhové plató o průměru sedm metrů. Samotný objekt je tvořen dvěmi částmi. První je žulový válec s vodními tryskami a osvětlením, druhou část tvoří mříž z měděného plechu s vyříznutými otvory ve tvaru stylizovaných ryb. Voda proudící z trysek vzhůru vytváří různé obrazce podle programu řídící jednotky. Dopadá na hladinu nálevkovité části fontány. Poté pomalu stéká po zvlněné ploše válce. Průhledy přes válcovou mříž s obrysy ryb evokují nekončící pohyb vodního světa, jeho flóru a faunu.
Návrh č. 3
Martin Skalický
Fontána má organický tvar a celá je pokryta šupinami. Ze čtyř vrcholů této organické hmoty vyvěrá voda a volně stéká po šupinách dolů. Tvar fontány reaguje ve zhuštěné formě na všechny dominanty Dominikánského náměstí – věže kostela, portál radnice, střechy okolních domů…  Fontána tedy svou hmotovou podstatou vychází z dispozice náměstí a její povrch z šupin v sobě nese i odkaz na historický Rybný trh. 
Návrh č. 4
Pavel Moravec
Kompozice návrhu vychází z rybího motivu, který má připomínat někdejší název Dominikánského náměstí. Přesné křivky oblouku a žulového ohraničení spolu opticky korespondují. Nerezový oblouk je koncipován tak, aby připomínal tvar hřbetní ploutve ryby. Tryskající voda vyvolává dojem pohybu ryby. Nasvícením tryskající vody se dosáhne ještě většího dojmu o celistvosti objektu. Žulové ohraničení kašny lze využít i k sezení. Možný je i přístup do prostoru v němž jsou umístěny vodní trysky. Předpokládaná délka oblouku je patnáct metrů, jeho výška čtyři metry.
Návrh č. 5
MgA. Jiří Marek
Hlavním motivem díla jsou ryby s nimiž se v minulých staletích na náměstí obchodovalo. V tomto případě jsou povýšeny na dominantní symbol – kašnu tvořenou hrdými rybami. Tvar kašny je podobný královské koruně, což připomíná, že jeden ze zaniklých domů na náměstí sloužil k ubytování královských návštěv. Objekt je tvořen čtyřmi masivními bloky z vápence, uvnitř něj je vnitřní nerezová konstrukce se stěnami z vrstveného skla. Voda tryská do kříže ze čtyř rybích tlam na obvodu kašny. V noci je kašna osvícena reflektorem umístěným v centru nádrže.
Návrh č. 6 – 2. MÍSTO
Michal Gabriel, Josef Chloupek
Klasický princip kašny s figurální sochou je v tomto případě pojednán nově jak v užité technologii, tak i ve tvaru sochy. Ryby jsou sestaveny do hejna tvořícího nakročenou figuru. Postup je ale opačný – nakročená figura je pokryta hejnem ryb. Díky tomu zůstal pohyb celého hejna dynamický a stále je pod ním cítit řád, který udává kráčející postava. Záměrem tohoto řešení je přiblížit se dynamice barokních soch. Vytvoření takové sochy je velmi náročné, ale s pomocí 3D technologií je to reálné. Socha by byla odlita do bronzu technikou lití na ztracený vosk. 
Návrh č. 7
M.A. Hana Novotná, ak. soch. Tamara Buganská
Fontána Vlna byla inspirována pramenem vody, který na tomto místě vyvěral do historické studny. Kamenná vlna je zhmotněním tohoto pramene, který vytéká až na povrch a je zároveň symbolem životodárnosti vody. Kruhový lem fontány odkazuje na původní studnu. Jeho průměr je čtyři metry. Nízká dispozice umožňuje přímý kontakt kolemjdoucích s vodou a vodní hladinou. Světlá barva fontány bude výrazná během dne, po setmění ji umocní osvětlení. Trysky fontány mohou mít několik funkcí: od vytvoření mlžného oparu, stříkání vody do výšky, klidné stékání proudu po povrchu vlny, probublávání v kruhové nádrži až po klidnou hladinu.
Návrh č. 8
MgA. Robert Buček
Jonášova kašna zachycuje biblického proroka, který je vyvržen z útrob starozákonní příšery a překvapen se ocitá na břehu. Dominikánské náměstí bývalo v minulosti rybím trhem. Ryby byly určeny jako potrava lidí. Sochařská výzdoba fontány popisuje opačnou situaci. Ryba tu však člověka nepožírá. Naopak, přivádí jej do města, mezi lidi chodící kolem a sedící na kamenných stupních okolo fontány. Na hřbetě ryby je tryska, do níž je pod vysokým tlakem vháněna voda, která tvoří několik metrů vysoký mlžný gejzír. 
Návrh č. 9 – 2. MÍSTO
Stefan Milkov, Jiří Trojan
Plastika evokuje káď, ze které se snaží vyskočit ryba, připomínka původního názvu náměstí. Bronzová plastika spočívá na dekorativním roštu, který symbolizuje pohybem zčeřenou hladinu. Přes okraje kádě se převaluje voda a stéká do sběrného kanálku. V mezerách roštu i v jeho masivu je osazeno asi 50 trysek, které umožňují naprogramovat desítky způsobů tryskání vody včetně rozprašování. Klimatický účinek v letních měsících podporuje také přetékání vody po bocích kádě, tedy po velké odpařovací ploše.
Návrh č. 10
MgA. Andrea Hrušková
Pojetí výtvarného návrhu vychází z myšlenky ztvárnění fontány jednoduchými výrazovými prostředky bez historizujících reminiscencí a bez figurálních motivů. Tvar ryby – lodě vycházející z geometrie kruhové základny o průměru 620 cm je tvořen bloky leštěné žuly dvou barevných odstínů. Do hlavy ryby je vetknuto špičaté kopí s tryskami pro rozstřik vodní tříště. Trup a ocas tvoří bazének křivkového tvaru prolínajících se bloků leštěné žuly. Po obvodu trupu jsou umístěny trysky stříkající vodu v kompaktních proudech tak, že vzájemným prolnutím tvoří stylizované rybí šupiny. 
Návrh č. 11
Dana Marková, Ing. arch. Jana Urbanová
Navržená plastika evokuje skutečnost, že Dominikánské náměstí bývalo ve středověku rybím trhem, ale teď už jím dlouho není. Navrhovaná plastika, ač je nehybným monumentem, je vnímána především pohledem pohybujících se lidí – obyvatel města, turistů   i pracovníků z okolních správních i kulturních institucí. Dva nejdůležitější pohledy – Zámečnickou ulicí od náměstí Svobody  a ze vrat Nové radnice jsou tajemně abstraktní a nedávají ani tušit další pohled, který se před divákem rozvine z jiný stran. Předpokládaná výška plastiky je 220 cm, její délka je 340 cm.
Návrh č. 12
Mgr. art. Helena Hlušičková, Ing. Jiří Finger
Těleso fontány tvoří tři vertikální objekty vysoké 260 centimetrů. Každý z nich je tvořen fragmenty čtyř výtvarně řešených ryb odlitých z bílého umělého kamene. Voda ze tří trysek bude přepadat a mizet v mřížích. Mimo oběh vody ve fontáně jsou v kovové mříži zabudovány trysky vytvářející mlžný opar efektní zejména při nočním nasvícením. Kolemjdoucí mohou fontánou procházet, dotýkat se jí, případně posedět v blízkosti chladivé vody. Celoroční provoz fontány je zajištěn ohřevem vody na teplotu čtyř stupňů.
Návrh č. 13
Ideové pojetí fontány vychází ze tří typických atributů města Brna, kterými jsou drak, kolo a zakřivená střední věžička na portálu Staré radnice. Drak chytil rybu, což je pro predátora jasný úspěch. Brněnský drak s rybou v tlamě má znamenat úspěch a rozvoj města. Drakův ocas a zčásti i tvar fiály Pilgramova portálu Staré radnice jsou odkazy na historii města. Legenda o brněnském kole je zprávou o schopném řemeslníkovi a kolo je možné interpretovat jako ikonu techniky. A technika hrála v Brně vždy významnou roli. Pojetí spodní části  fontány vychází z ideje funkcionalismu, který je pro Brno typický.
Návrh č. 14
Ing. arch. Pavel Vandas
Cílem návrhu je kašna s fontánou, která s použitím soudobého tvarosloví a techniky bude protějškem barokních soch na ochozu kostela sv. Michala. Výrazným pohybovým prvkem je kyvadlo, dynamický a pulsující objekt, který vytvoří dominantu centra náměstí. Konstrukce fontány je navržena z ohýbaných ocelových trubek v kombinaci s opláštěním z ocelových plátů. Síťky v obloucích fontány jsou z řetízků z niklované oceli s ověsky zvonkohry z antivirových plíšků a trubiček.
Návrh č. 15
Ing. arch. Radim Horák, Vladimír Matoušek
Návrh kašny připomíná původní poslání Dominikánského náměstí, které bývalo Rybným trhem. Dílo je tvořeno do svahu zapuštěným kvádrem obloženým žulou a bronzovým válcem. Při bližším pohledu na válec jsou patrny detaily: plášť válce je tvořen desítkami ryb, které vylétávají z klidné vodní hladiny směrem k nebi. Ve válci jsou trysky, z nichž stříká voda. Válec je rovněž zevnitř osvětlen – světlo proniká mezerami mezi jednotlivými rybami. Průměr válce je dva metry, jeho výška 3,5 metru. Podstavec kašny je z leštěné žuly, plastiky ryb jsou odlity ze zlatavohnědého patinovaného bronzu.
Návrh č. 16
MgA. Jan Šebánek, Ing. arch. Jan Kratochvíl
Fontána sestává ze dvou stylizovaných ryb v pohybu usazených v kruhovém otvoru teracového soklu se čtvercovou podstavou.Těla ryb jsou perforována šupinami, což umožňuje průhled. Fontána tak působí odlehčeným dojmem. Oběma rybám vyvěrá z úst voda. Hlavním efektem fontány je však vodní tříšť. Pod okrajem kruhového otvoru jsou trysky, z nichž prýští tříšť směrem ke středu fontány, tedy na ryby, které se tak budou vznášet v mlze. Efekt je zvýrazněn nočním podsvícením. Hlavní idea fontány spočívá v napětí mezi dvěma principy, ať už v rovině geometrické (čtverec – kruh), nebo v rovině osobní (partnerský vztah).
Návrh č. 17
Ing. Jaromír Gargulák, Tomáš Krementák
Na upravené ploše Dominikánského náměstí v Brně budou dvě terasy – stávající před kostelem sv. Michala a nová před palácem Jalta. Třetí, nejnovější, bude tvořena studnou a na ni navazující fontánou. Celý objekt vysoký asi tři metry je tvořen několika bronzovými „plotnami” a sítěmi. Jedna ze sítí umožňuje průhled do studny, další dvě rozbíjejí vodní proud na tříšť vytvářející mlhu.
Návrh č. 20 – 2. MÍSTO
Pavel Filgas
Celkové pojetí fontány připomíná historickou funkci i název Dominikánského náměstí. Autor vychází z typických prvků vodních prvků, jezer či moří – z vodní hladiny, šumění vody či splavu. Návrh rovněž připomíná kádě, v nichž se kdysi prodávaly ryby. Hmota fontány je protnuta volně průchozím prostorem, ve kterém je člověk obklopen vodní hladinou a kašna jej tak vtahuje přímo do svého srdce. Voda se přelévá přes hranu kašny a mizí pod ocelovým roštem. Povrch všech částí fontány tvoří leštěný černý mramor, v němž se odráží okolní prostředí.
Návrh č. 22
Akademický sochař Pavel Doskočil
Na kamenném pískovcovém podstavci je bronzová plastika s motivem ryb. Její spodní deska je mírně prohloubená a tvoří mělkou nádrž na vodu. Socha se kompozicí i celkovým pojetím vztahuje k tématům barokního malířství. V horní části plastiky jsou tři trysky, které rozstřikují vodu do výšky dvou až tří metrů. V bočnicích kamenného podstavce je zamýšlena řada horizontálních trysek, kterými by voda stříkala do vzdálenosti půl metru od paty soklu. Fontána je zamýšlena jako kompozice tří prvků – kamene, kovu a vody. Celková výška plastiky je dva metry.
Návrh č. 23
 MgA. David Moješčík, BcA. Michal ŠmeralIng. arch. Miroslava Tůmová, Jiří Gulbis
Fontána je tvořena podstavcem oválného půdorysu, na kterém leží pláty rozřezané ryby. Vodní prvek je řešen v několika programech: voda zaplňuje mísu, tryská v meziprostorech plátů ryby, z rozevřené tlamy ryby i z jednotlivých řezů. Části ryby jsou zhotoveny z nerezové oceli a odráží se v nich okolní prostor. Podstavec představuje mísu nebo vědro, které se vynořuje z plochy náměstí. Samotná ryba je i starým křesťanským symbolem, který je zde na talíři naporcován a připraven ke konzumaci.
Návrh č. 24
Mgr. Jindřich Plotica, akademický sochař a restaurátor, Ing. arch. Renáta Rašková
Z plochy náměstí měkce vyrůstá hráz tříúrovňového jezírka, jehož oválný, lehce zašpičatělý tvar evokuje rybářskou bárku. Jednotlivé části jezírka svým klesáním sledují sklon náměstí a umožňují tím vodě poklidně proudit a bublat z jedné nádrže do druhé. Klidný tok vody, oblé organické tvary fontány a měkké zasazení objektu do plochy náměstí připomíná zvlněnou českou krajinu s rybníky a meandrujícími říčkami. V době, kdy bude fontána mimo provoz, může být její architektura využita k odpočinku.
Návrh č. 25
MgA. Václav Kyselka
Fontána je umístěna na širokých schodech, po kterých stéká voda a evokuje tak dojem řeky přitékající z kopců. Po levé straně schodiště jsou těla tří ryb v nadživotní velikosti. Jejich hřbety jsou tvarovány tak, aby spolu s vodním obloukem vodotrysku z rybích hlav na pravé straně vytvářely pomyslný průchod pod vodní klenbou. Na schodišti je položená flétna zapomenutá nějakým muzikantem. Těla ryb jsou z barevných pískovců. Rozměry fontány jsou 6,5 krát 11,5 metru, těla ryb jsou vysoká tři metry. 
Návrh č. 26
Jarmila Zálešáková, akademický malíř Martin Zálešák,Ing. arch. Tereza Axmanová 
Do plochy fontány jsou zapuštěny mísy s mozaikovou výzdobou. Mozaika pokrývá celou plochu mísy. Je navržena z drobných barevných kamínků. V ploše fontány je celkem sedm mís různých velikostí s motivy ryb. V návrhu je použito motivu tzv. skákající vody. Ze středu každé mísy tryská voda a v pravidelných intervalech přeskakuje do sousední mísy. Pouze ve středové míse tryská voda vzhůru. Fontána bude obložena bílým mramorem se zdrsněným protiskluzovým povrchem.
Návrh č. 27
MgA. Patrik Vlček
Dolní část kamenného sousoší tvoří blok kádě, která je až po okraj naplněna rybami jako o vánočních trzích. Hřbety kamenných ryb vyčnívají lehce nad vodní hladinu. Z kádě, z hmoty rybích těl, se vypíná do výše tří a půl metru tělo obrovské ryby. Je tvořeno množstvím malých i větších ryb a rybiček, mimo jiné i známými druhy jakými jsou kapr, štika či úhoř. Z vrcholu ryby vytéká voda, která teče po jejím těle dolů do kádě. Voda ovlažuje těla malých rybek, které tvoří celek velké ryby.
Návrh č. 28
MgA. Lubomír Čermák
  Objekt kašny pro Dominikánské náměstí je tvořen dvěma částmi. První z nich je fontána kruhového půdorysu s vodní hladinou o průměru sedm metrů. Venkovní průměr mramoru okolo fontány je 15 metrů. Fontána je bez dekoračních doplňků. Je umístěna do středu osmi výsečí vyplněných barevným mramorem, aby oživila jednotvárnou fasádu domu stojícího naproti kostelu. Fontána je obklopena dřevěnými lavičkami. Druhou částí kašny je plastika stylizovaná do tvaru ryby. Je vyrobena z kovového pásu širokého 120 cm, předpokládaná výška objektu je jedenáct metrů.

Umístění (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Vyhlášení soutěže (ke stažení, formát .pdf, 918 kB)
Výsledky soutěže (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Zadání soutěže (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)